Privacyreglement JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen

In dit privacyreglement gebruikt JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen mag de gegevens die u haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen de plicht haar klanten, de websitebezoekers en de personen die contact met haar opnemen:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen in dit reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik van uw gegevens en voor de verwerking van welke gegevens JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen gebruikt en het doel van het gebruik

JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:

 • klant wordt of bent van JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen;
 • (via het contactformulier) contact met JullieTaal Nederlandse Taaltrainingenopneemt
 • als u de website bezoekt.

In uitzonderlijke gevallen worden persoonsgegevens verwerkt van kinderen jonger dan 16 jaar. Dit wordt enkel gedaan met educatieve doeleinden. Alvorens de verwerking van deze persoonsgegevens plaatsvindt, wordt expliciet de toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers gevraagd.

JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen verwerkt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, IBAN-gegevens, nationaliteit, werkgegevens, opleiding en beeldmateriaal als u klant bent van JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen.

JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen verzamelt (mogelijk) uw naam, e-mailadres, IP-adres en gegevens die uzelf deelt als u contact opneemt met JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen.

Deze gegevens stellen JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Cookies
Derden plaatsen cookies in de browser van websitebezoekers van JullieTaal NederlandseTaaltrainingen. Deze stellen hen in staat om:

 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zichinteresseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee bepaalde informatie bijgehouden kan worden. Zie voor meer informatie de cookieverklaring op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die JullieTaalNederlandse Taaltrainingen met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor hetplaatsen van cookies (zie hiervoor de cookieverklaring).

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen worden ingezien, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen ten aanzien van alle aan JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar contact@jullietaal.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen en probeert JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u contact met JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen opnemen.

Uiteraard zal JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen.

 

Privacyreglement JullieTaal Nederlandse Taaltrainingen versie november 2019